เจ้าอาวาสรูปปัจจุัน

พระครูสาครเขมคุณ
(มนูญ เขมวํโส)

ข่าวพระพุทธศาสนา