คำนี้ต้องสะกด   มัคนายก   แต่คนส่วนใหญ่มักใช้ผิด   คงเป็นเพราะคุ้นกับคำว่า “ มัคทายก ” มานานจนคิดว่าเป็นคำที่ถูกต้องหากเปิดพจนานุกรมดู จะพบว่าคำนี้เขียนได้สองแบบ   ถ้าเขียนแบบบาลี สะกด มัคนายก   เขียนแบบสันสกฤต สะกด มรรคนายก   ทั้งสองแบบมีความหมายว่า   ผู้นำทาง   คือผู้จัดการทางกุศล หรือ ผู้ชี้แจงทางบุญ                   เหตุที่คนส่วนใหญ่ใช้คำ “ มัคทายก ” อาจเพราะนำไปสับสนกับคำ “ ทายก-ทายิกา ” ซึ่งหมายถึง ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ ภิกษุสามเณร   นอกจากนั้นแล้ว   ยังมีคำที่ใช้เรียกบุคคลที่ทำงานอยู่ในวัดอีกคำหนึ่ง คือ “ ไวยาวัจกร ” พจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่า ผู้ทำหน้าที่แทนสงฆ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน                   ทั้งสองคนนี้ทำหน้าที่ต่างกัน   มัคนายก   เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับพวกอุบาสกอุบาสิกามากกว่า คล้าย ๆ เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานระหว่างพระกับอุบาสกอุบาสิกา   บางครั้งอาจรับใช้พระด้วย แต่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง ส่วนไวยาวัจกร เป็นบุคคลที่คอยรับใช้ทำกิจต่าง ๆ   แทนพระ พระจะเป็นผู้ใช้ให้ทำ บางท่านกล่าวว่า ไวยาวัจกรทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน   คล้ายกับเป็นสมุห์บัญชี “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”