วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
สวดมนต์เย็น เวลา 17.00 น. (ฉลองกฐิน)
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ถวายเพลพระภิกษุและสามเณร (หมดวัด) เวลา 10.30 น. (ทอดกฐิน)