วันสอบธรรมสนามหลวง 2564
นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2564
ธรรมศึกษา สอบวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564


ข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ปี43-ปัจจุบัน

รวมทุกชั้นปี น.ธ. ชั้นตรี น.ธ. ชั้นโท น.ธ. ชั้นเอก
ปี พ.ศ. 63 น.ธ. ตรี 63 น.ธ. โท 63 น.ธ. เอก 63
ปี พ.ศ. 62 น.ธ. ตรี 62 น.ธ. โท 62 น.ธ. เอก 62
ปี พ.ศ. 61 น.ธ. ตรี 61 น.ธ. โท 61 น.ธ. เอก 61
ปี พ.ศ. 60 น.ธ. ตรี 60 น.ธ. โท 60 น.ธ. เอก 60
ปี พ.ศ. 59 น.ธ. ตรี 59 น.ธ. โท 59 น.ธ. เอก 59
ปี พ.ศ. 58 น.ธ. ตรี 58 น.ธ. โท 58 น.ธ. เอก 58
ปี พ.ศ. 57 น.ธ. ตรี 57 น.ธ. โท 57 น.ธ. เอก 57
ปี พ.ศ. 56 น.ธ. ตรี 56 น.ธ. โท 56 น.ธ. เอก 56
ปี พ.ศ. 55 น.ธ. ตรี 55 น.ธ. โท 55 น.ธ. เอก 55
ปี พ.ศ. 54 น.ธ. ตรี 54 น.ธ. โท 54 น.ธ. เอก 54
ปี พ.ศ. 53 น.ธ. ตรี 53 น.ธ. โท 53 น.ธ. เอก 53
ปี พ.ศ. 52 น.ธ. ตรี 52 น.ธ. โท 52 น.ธ. เอก 52
ปี พ.ศ. 51 น.ธ. ตรี 51 น.ธ. โท 51 น.ธ. เอก 51
ปี พ.ศ. 50 น.ธ. ตรี 50 น.ธ. โท 50 น.ธ. เอก 50
ปี พ.ศ. 49 น.ธ. ตรี 49 น.ธ. โท 49 น.ธ. เอก 49
ปี พ.ศ. 48 น.ธ. ตรี 48 น.ธ. โท 48 น.ธ. เอก 48
ปี พ.ศ. 47 น.ธ. ตรี 47 น.ธ. โท 47 น.ธ. เอก 47
ปี พ.ศ. 46 น.ธ. ตรี 46 น.ธ. โท 46 น.ธ. เอก 46
ปี พ.ศ. 45 น.ธ. ตรี 45 น.ธ. โท 45 น.ธ. เอก 45
ปี พ.ศ. 44 น.ธ. ตรี 44 น.ธ. โท 44 น.ธ. เอก 44
ปี พ.ศ. 43 น.ธ. ตรี 43 น.ธ. โท 43 น.ธ. เอก 43

***ข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ Admin ขอบคุณครับ***